AZERBAJDZJANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR

agreement

§ 1 – Namn

Riksförbundet är registrerat under namnet Azerbajdzjanska Riksförbundet i Sverige, ARS

§ 2 – Definition

ARS är en partipolitisk och religiöst obunden organisation . ARS är verksam inom den svenska grundlagens ram.

ARS värnar om båda könens likaberättigande.

§ 3- ARS målsättningar och inriktning

1. Verka för att upplysa enskilda och organisationer i det svenska samhället om azerbajdzjanska problem och frågor.

2. Stödja folkets kamp i Syd Azerbajdzjan för demokrati, mänskliga rättigheter och rätt till att själv bestämma över sitt öde.

3. Verka för att göra vårt folks röst hörd i världen i dess rättmätiga strävan efter demokrati, mänskliga rättigheter och rätten till att självt bestämma över sitt öde. Detta i
enlighet med FN:s allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

4. Försvara territoriella suveränitet och oberoende i Nord Azerbajdzjan, stödja medborgar- och firirättigheter och strävan efter byggandet av rättssamhälle, ett rättssamhälle.

5. Verka för azerbajdzjanernas integration i det svenska samhället.

6. Hjälpa till och utveckla samarbetet mellan azerbajdzjanska föreningar och enskilda azerbajdzjaner i Sverige.

7. Verka för att jämlikheten mellan båda könen förankras i samhället genom politisk och social utveckling.

8. Att motverka rasismen med demokratiska metoder och med hjälp av i Sverige gällande lagar.

9. Att spela aktiv roll för att skaffa möjligheter för folkbildning och kulturella aktiviteter .

10. Se till att azerbajdzjansk turkiska erkännas som officiellt modersmål samt kräva att azerbajdzjanska barn och ungdomar får undervisning i detta språk.

11. Kräva att program på Azerbajdzjan turkiska sänds i svenska radio och tv.

12. Det officiella språket inom ARS är Azerbajdzjan turkiska. Föreningens handlingar skall vara på turkiska och svenska. Det är dock tillåtet att använda andra språk i PR-syfte.

§ 4- Villkor för medlemskap

1. Medlemmar måste följa riksförbundets stadgar.

2. Medlemmar måste erlägga medlemsavgift . Medlemsavgiftens storlek bestäms av årsmötet.

3. För att ha rösträtt i ARS årsmöte måste man vara medellem i minst tre månader.

4. Efter tre månaders medlemskap har medlemmarna rösträtt i årsmöte.

5. Föreningar och organisationer som söker medlemskap hos ARS måste förutom ansökan lämna föreningens stadgar, intyg om register(registrering bevis från skattemyndigheten) och protokoll till mötet där beslut om medlemskap tagits. Portokol om beslut om medlemskap.

Förklaring

# Föreningar , oberoende arbetsorgan och fysiska personer har rätt att bli medlemmar i ARS.

§ 5 – Förening som medlem i ARS

1. Som medlem i ARS skall förening vara registrerad hos skattemyndigheten.

2. Föreningen måste ha minst 5 medlemmar över 16 år.

3. Föreningar måste erlägga medlemsavgift i proportion till medlemmarnas antal.

§ 6- Medlemmarnas rättigheter

Medlemmar:

1. har tillgång till ARS handlingar och kan yttra sig om riksförbundets verksamhet och program.

2. har rätt att både välja och bli valda.

Förklaring

# Röstberättigad är medlem som har fyllt 16 år.

§ 7- ARS organisationsstruktur

Förbundet består av

1. Kongress

2. Förbundsstyrelse

3. Revisorer

4. Valberedning

§ 8 – Kongress

1. Kongressen är det högsta beslutande organet i ARS. Den sammankallas av förbundsstyrelsen årligen.

2. Kongressen består av ombud valda av föreningar, arbetsorgan och fysiska medlemmar, samt av förbundsstyrelsen och revisorerna.

3. Ordinarie kongress är behörig om minst 2/3 av ombuden är närvarande.

4. Kallelse till den årliga kongressen skall meddelas skriftligen ARS medlemmar minst 2 månader i förväg.

5.Medlemsföreningarna skall hålla möte och välja ombud till kongressen enligt nedanstående regler:

a. 1 ombud från föreningar eller arbetsorgan som har 3-5 medlemmar.

b. 2 ombud från föreningar med 6-10 medlemmar.

c. 3 ombud från föreningar med 11-15 medlemmar.

d. 4 ombud från föreningar med 16-21 medlemmar.

e. 5 ombud från föreningar med 22-29 medlemmar.

f. 6 ombud från föreningar med 30-38 medlemmar.

g. 7 ombud från föreningar med 39-49 medlemmar.

h. 8 ombud från föreningar med 50 eller fler medlemmar.

Förklaringar

# Om antalet ombud till kongressen vid första kallelsen understiger två tredjedelar av det totala antalet ombud , är kongressen behörig med 50% + 1 av ombuden efter ett andra sammankallande.

#Ett arbetsorgan måste ha minst 3 medlemmar för att kunna sända ett ombud till kongressen.

# 5 fysiska medlemmar till ARS kan välja ett ombud.

§ 9- Kongressens uppgifter och ansvar

Kongressen har till uppgift att

1. Behandla förbundsstyrelsens rapport om verksamhets- och ekonomiberättelser.

2. Ta del av revisorernas berättelse.

3. Besluta om ansvarsfrihet eller icke för den avgående förbundsstyrelsen.

4. Behandla förslag och kritik från ombuden.

5. Diskutera och besluta om stadgeändringar.

6. Besluta om riktlinjer och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

7. Välja nytt förbundsordförande, ny förbundsstyrelse, suppleanter, revisorer och valberedning för kommande verksamhetsår.

Förklaringar

# Ansvarsområde och poster till ledamöter i förbundsstyrelsen skall beslutas i kongressen.

# kongressens beslut blir giltigt med 50%+1 av ombudens röster.

# Kongressen fastställer medlemsavgiften.

# Förbundsstyrelse , revisorer och valberedning väljs genom direkt och sluten omröstning bland närvarande ombud.

§ 10 – Förbundsstyrelsens uppgifter och befogenheter

1. Förbundsstyrelsen är förbundets styrande organ mellan kongresserna.

2. Ansvarsområde och poster i förbundsstyrelsen:

a. Ordförande

b. Vice ordförande

c. Sekreterare

d. Kassör

e. Ansvarig för integration

f. Ansvarig för kultur och utbildning

g. Organisatör och Ansvarig för jämställdhet

h. Ansvarig för kontakter

i. Ansvarig för stadsdelskommittéer

3. Förbundsstyrelsen skall sträva efter att uppnå de mål som har fastställts i stadgarna och verkställa kongressens beslut.

4. Förbundsstyrelsen skall upprätta rapport om sin verksamhet var tredje månad och informera medlemmarna.

5. Förbundsstyrelsen skall göra sin bästa för att skapa arbetsorgan.

Förklaringar

# Förbundsstyrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Kandidater till förbundsstyrelseposten skall väljas med högsta antal röster.

# Suppleanter får delta i förbundsstyrelsens samtliga möten med yttranderätt, dock utan rösträtt.

# Alla ekonomiska och juridiska handlingar måste undertecknas av ordföranden och kassören .

# Förbundsstyrelsen har rätt att med 5 röster ändra eller frysa en ledamots uppgifter eller ansvar till nästa kongress.

§ 11- Revisorer

1. Revisorer skall mellan kongresserna granska förbundsstyrelsens förvaltning och räkenskaper.

2. Revisorer kan delta i förbundsstyrelsens samtliga möten med yttranderätt, dock utan rösträtt.

3. Revisorer skall lämna skriftlig rapport till kongressen.

4. Revisorer kan granska antalet medlemmar i föreningarna.

5. Kongressen väljer 3 revisorer för kommande verksamhetsår.

§ 12- Valberedning

Valberedningen är ansvarig att inför kongressen presentera förslag på kandidater till de förtroendeuppdrag som enligt stadgarna skall väljas av kongressen.

Förklaring

# Kongressen kan godta eller avvisa valberedningens förslag eller föreslå nya kandidater.

# Valberedningens ledamöter kan inte bli kandidater till förbundsstyrelse poster.

§ 13 – Förbundets inkomstkällor

1. Medlemsavgifter

2. Statsbidrag och kommunala bidrag

3. Inkomster av ARS egna verksamheter

4. Andra ekonomiska bidrag utan villkor

§ 14 – Extra kongress

1. Extra kongressen är behörig om den sammankallas av förbundsstyrelse med 50%+1 av medlemmarnas krav och deltagande.

2. Sak som skall behandlas av en extra kongress måste komma till medlemmarnas kännedom minst 1 månad förre kongressen.

3. Extra kongressen skall behandla bara den aktuella saken.

§ 15- Disciplinerna

Föreningar eller fysiska personer som inte följer eller respekterar ARS stadgar kan komma att åtgärdas på följande sätt:

1. Förbundsstyrelsen kan varna dem.

2. Förbundsstyrelsen kan frysa deras medlemskap.

3. Ordinarie eller extra kongress kan utesluta dem.

4. Medlemmar äger inte rätt att använda förbundets tillgångar till eget personligt bruk eller driva egna program i förbundets namn.

§ 16 – Riksförbundets upplösning

Riksförbundet kan av olika skäl sätta punkt för sin verksamhet eller upplösa sig.

1. Förbundet kan upplösas om fyra femtedelar av ledamöterna kräver det.

2. Förbundets tillgångar skall skänkas till azerbajdzjanska röda korset efter upplösningen.